Statybos projektų planavimo metodika Location Based Management

Statybos projektų planavimo metodika Location Based Management

Statybos projektų įgyvendinimas yra ilgas ir kompleksinis procesas, kuris dėl daugelio vidaus ir išorės faktorių tampa vis sunkiau valdomas. Atsirandantys pakitimai diktuoja sąlygas projekto organizatoriams reaguoti į susidariusią situaciją ir atitinkamai koreguoti projektą, jo organizavimą, kad būtų patenkinami vartotojų lūkesčiai, nauji standartai ar rinkos poreikiai. Siekiant efektyviai valdyti statybos procesą būtina naudoti šiuolaikines projekto planavimo ir valdymo metodikas, viena tokių – Located Based Management.

Be abejo, projekto pakeitimai yra normalus ir tikėtinas reiškinys statybos procese. Tačiau dažniausia projekto pakeitimai vertinami kaip lokalūs reiškiniai, bet nėra nagrinėjami kaip tarpusavyje susijusios projekto sudedamosios, turinčios įtaką tolimesnei projekto eigai. Remiantis gerąja užsienio praktika ir atliktais tyrimais, projekto pakeitimų įtakos vertinimas ir jų kontrolė galutiniam projekto įgyvendinimui yra vienas iš esminių spręstinų klausimų projekto sėkmingam įgyvendinimui.

Statybos planavimo metodikos. Kritinio kelio metodika

Kritinio kelio planavimo metodas (CPM – Critical Path Method) šiuo metu yra dominuojantis ir labiausiai paplitęs planavimo metodas statybos pramonėje.

Dažniausiai vizualiai planuojami darbai yra atvaizduojami Gantt‘o arba tinklinėse diagramose, logiškai dėstant darbų atlikimo seką. Kritinis kelias yra ilgiausias darbų atlikimo kelias diagramoje, ženklinantis trumpiausią laiką, per kurį projektas gali būti įvykdytas. Tačiau darbų atlikimo trukmė yra nustatoma tiktai remiantis ankstesnių projektų patirtimi ir subjektyviais spėjimais, kad tiems darbams atlikti per nustatytą terminą bus visi reikiami resursai ir kartu tikimąsi, kad dėl to nenukentės kitų suplanuotų darbų atlikimas.

Naudojant CPM metodiką, susiduriama su darbų statuso sekimu realiame laike problema, todėl dažnai nukrypimai nuo plano pastebimi jau pavėluotai, ir nebėra laiko tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. Pasekmės: kenčianti darbų kokybė, atsiradę vėlavimai ir išaugę statybų kaštai.

Darbu atlikimo grafikas. Location Based Schedule

Statybos planavimo metodikos. Location Based Management

Darbų atlikimo zonose planavimo metodas (LBMS – Location Based Management System) buvo sukurtas siekiant pagerinti statybos projektų planavimą, grafikų sudarymą, darbų atlikimo kontrolę, įskaitant atlikimo terminus ir resursus. LBMS metodika specialiai buvo sukurta statybos pramonei, kuri suteikia visiems projekto dalyviams galimybę projektus įgyvendinti greičiau, mažinant riziką, bei didinant produktyvumą. Ši metodika leidžia planuoti ne tik projektui reikalingus resursus užduotims vykdyti, bet ir optimizuoti užduotis pagal darbų atlikimo zonas. Tai padeda sugretinti užduotis maksimaliai išnaudojant resursus.

Planavimo priemonės. VICO Office

Projektinėje stadijoje jau žengti pirmi žingsniai, pradėtos taikyti šiuolaikinės BIM (Building Information Modeling) 3D technologijos, padedančios užtikrinti būsimo statinio kokybę virtualioje erdvėje. Tačiau siekiant pagerinti statybos valdymą ir planavimą turi būti išlaikytas tęstinumas ir pradėtos taikyti 4D ir 5D technologijos.

Šiai dienai taikyti LBMS metodiką galima naudojant VICO Office programinę įrangą, kurios dėka projektas yra sudalinamas į atskirus statinius, o statiniai į technologiškai pagrįstas darbų atlikimo zonas.

Kiekviena zona kontroliuojama kaip atskiras projekto mato vienetas, turintis savo atlikimo terminus, darbų kiekius ir numatytus būtinus resursus. Konkrečių darbų atlikimui zonose vertinami realūs darbų kiekiai, kiek darbininkų yra priskirta konkretaus darbo atlikimui, koks yra faktinis darbų išdirbis. Tokiu būdu gaunamas tikslus darbų atlikimo, o kartu ir viso projekto įgyvendinimo, terminas.

Projekto įgyvendinimo planas yra atvaizduojamas darbų atlikimo grafike ( – Location Based Schedule) tęstinių linijų (Flowline) diagramomis.

Statybos proceso valdymas ir kontrolė

Siekiant užtikrinti projekto sėkmingą įgyvendinimą, privaloma vykdyti periodinę darbų kontrolę. Fiksuojami faktiniai darbų atlikimo terminai bei panaudoti resursai.

Tokiu būdu iš Flowline diagramų galima matyti, koks buvo darbų planas, koks yra faktinis darbų atlikimas, pagal turimus duomenis galima prognozuoti, koks bus tolimesnis darbų progresas, ir, kas svarbiausia, iš anksto matyti, kaip vienų darbų vėlavimas įtakoja kitų darbų atlikimą ir bendrą projekto įgyvendinimą.

Darbu atlikimo grafikas. Location Based Schedule

Keičiant darbų atlikimo eiliškumą atskirose zonose bei didinant arba mažinant resursų poreikius, LBMS planavimo metodo taikymas leidžia optimizuoti darbų atlikimo grafiką, nedidinant projekto įgyvendinimo rizikos. Remiantis užsienyje įgyvendintų projektų praktika, LBMS metodikos taikymas leidžia optimizuoti projektų įgyvendinimo terminus iki 20%.

4D ir 5D BIM sprendimai statybai

Programinė įranga VICO Office yra skirta 4D ir 5D BIM technologijų panaudojimui statybos projektuose.

Susiję straipsniai